Kategorie

RODO


 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez przedsiębiorstwo COPY-TECH  Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez COPY-TECH  Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.,  przetwarzającym jest biuro rachunkowe.

2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)      w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

b)      dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

b.1)     w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;

b.2)      w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;

b.3)      w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;

b.4)      w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

b.5)      w zakresie zobowiązania się Firmy  do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;

b.6)      w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);

b.7)      w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

b.7a)   w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego;

b.7b)   w celu kontaktu za pośrednictwem portalu Facebook;

b.7b)    w celu wysyłania informacji poprzez newsletter;

3.      Pani/Pana dane będą przekazywane:

a)     dostawcom systemów informatycznych i usług IT w zakresie niebędnym do realizacji umów;

b)      podmiotom świadczącym na rzecz COPY-TECH s.c . umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe i kadrowo-płacowe;

c)      operatorom pocztowym i kurierom w zakresie dostawy i odbioru przesyłek;

d)      bankom w zakresie realizacji płatności;

e)      organom państwowym uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy(jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez przedsiębiorstwo COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5.      Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6.      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu automatyzacji procesów zachodzących wewnątrz sklepu internetowego.

8.      Podanie danych osobowych jest wymagane przez przesiębiorstwo COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c.  tylko i wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez przedsiębiorstwo COPY-TECH Agnieszka i Bogdan Zwierzchowscy s.c. jest i będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

25 maja 2018 r.

Oferta - nasze produkty


NASZE ULUBIONE MARKI


Canon Develop Samsung HP Konica